Uniunea Europeana

Despre proiect

OMEGA TRUST S.R.L implementează începând cu data de 13.10.2021, în calitate de Beneficiar, proiectul de cercetare-dezvoltare-inovare cu titlul “Creșterea competitivității OMEGA TRUST prin inovare de produs în scopul producției și comercializării, bazată pe CDI”, având cod MySMIS 2014+ 122088, co-finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1, Acțiunea 1.2.1., Apel proiect – POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip proiect – Proiect tehnologic inovativ.

Obiectivul general al proiectului constă în introducea inovării de produs în activitatea proprie a companiei OMEGA Trust în vederea producției și comercializării platformei inovative OT DEFENDER – Platformă inovativă de colectare, analiză și raportare inteligentă a incidentelor de securitate cibernetică, prin diversificarea activității unității prin produse care nu au fost realizate anterior în unitate, bazate pe cercetare-dezvoltare în domeniul de specializare inteligentă 2.1.1, în cadrul sectorului economic ce prezintă potențial de creștere – TIC (Tehnologia informației si a comunicațiilor).

Prin implementarea proiectului de CDI, beneficiarul OMEGA TRUST dorește să dezvolte un produs informatic – OT DEFENDER – Platforma inovativă de colectare, analiză și raportare inteligentă a incidentelor de securitate cibernetică care va gestiona securitatea rețelelor companiilor cliente pentru a oferi acestor companii o conștientizare a alertelor de securitate prin colectarea datelor (log-urilor/intrărilor din sistemele informatice), analiza și raportarea inteligentă a rezultatelor pentru îndeplinirea conformității cu privire la standardele și politicile interne de securitate IT. Platforma îsi propune să fie un centru de comanda și de monitorizare pentru o infrastructură ce poate conține aplicații, echipamente hardware (servere, laptopuri, etc.) și echipamente de conectivitate (switch -uri, router, gateway, firewall, ids/ips etc.).Serviciile furnizate în baza OT DEFENDER vor fi livrate prin internet sau on-premise, prin dezvoltarea unor conectori care vor putea să se conecteze la tehnologia folosită în infrastructura curentă pentru a colecta evenimente de tip log de pe toate echipamentele sau aplicațiile aflate în infrastructura. OT DEFENDER se va baza pe recunoașterea infrastructurii prin interpretarea fluxurilor de date din rețea, combinate cu corelarea evenimentelor de securitate și evaluarea vulnerabilităților la nivel de aplicații sau endpointuri.

Rezultatului proiectului – Platforma OT DEFENDER va fi concepută astfel, pentru a colecta date despre evenimentele și fluxuri de date din infrastructură, și pentru a genera rapoarte de securitate conforme cu standardele

internaționale de securitate și nu numai.

Valoarea totală a proiectului este de 10.937.837,35 lei, cu o valoare totală eligibilă de 10.558.849,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 5.493.726,08 lei și din Bugetul național de 1.373.431,52 lei, iar co-finanțarea privată a Beneficiarului este de 4.070.679,75 lei.

Proiectul se implementează în Municipiul București, la punctul de lucru al Beneficiarului Omega Trust SRL pe o durată de 27 de luni (respectiv de la 13.10.2021 până la 30.12.2023).

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme inovative de colectare, analiză și raportare inteligentă a incidentelor de securitate cibernetică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • OS 1: Introducerea inovării prin inovare de produs în activitatea companiei Omega Trust în cadrul proiectului de CDI implementat pe parcursul celor 27 luni, în vederea dezvoltării produsului nou, inovativ – OT Defender având aplicabilitate în domeniul de specializare inteligentă – 2.1.1 Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni
 • OS 2: Diversificarea activității companiei în zona de cercetare-dezvoltare inovare (CDI), prin dezvoltarea produsului nou, inovativ OT Defender, în cadrul departamentului de cercetare al companiei, în scopul productiei și comercializării sale pe piața țintă
 • OS 3: Crearea a 6 noi locuri de muncă pentru cercetatori, alături de cele 2 locuri de muncă existente în cadrul companiei Omega Trust, și menținerea pe parcursul implementării proiectului de CDI
 • OS 4: Asigurarea unei investiții private a companiei Omega Trust în valoare de 4.070.679,75 lei combinată cu sprijinul public acordat prin POC, Acțiunea 121 pentru realizarea proiectului de CDI
 • OS 5: Creșterea cifrei de afaceri pana la nivelul de 4.173.300 lei, până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului de CDI (anul 3 de operare)
 • OS 6: Încheierea unui număr de 2 parteneriate cu entități de cercetare, în vederea cooperării și implicării companiei în alte proiecte de cercetare (publice sau private) la nivel regional, național sau european pentru rezolvarea unor probleme comune de CDI, la nivelul aceluiași sector/domeniu economic
 • OS 7: Realizarea și promovarea unui număr de 3 co-publicații științifice public-private (număr articole) pînă la finalul perioadei de durabilitate a proiectului

Activități previzionate

 • Management proiect
 • Management de cercetare
 • Planificarea strategică a platformei inovative – OT DEFENDER (activitate de cercetare industrială)
 • Activități de dezvoltare experimentală – Dezvoltarea designului general al platformei inovative – OT DEFENDER
 • Activități de dezvoltare experimentală – Dezvoltarea modelului operațional a platformei inovative, arhitectura funcțională
 • Integrarea platformei cu soluțiile și mediile tehnologice existente în piață
 • Activități de dezvoltare experimentală – Testarea platformei inovative OT DEFENDER
 • Informare și publicitate
 • Investiții în active corporale necesare pentru activitățile de CD ale proiectului, de servicii consultanță suport pentru activitățile de cercetare, de active necorporale în vederea introducerii în producție a rezultatelor cercetării
 • Activitate de realizare a auditului
 • Activități de introducere în producție a rezultatelor cercetării – platformei inovative OT DEFENDER

Rezultate așteptate

Rezultatele prevăzute în urma implementării și operarea proiectului sunt următoarele:

 • Produs nou introdus pe piață – Platforma OT DEFENDER
 • Noi cercetători în entitate care beneficiază de sprijin – 4,15 (echivalent normă întreagă)
 • 4 publicații științifice rezultate din proiect (număr articole)
 • 2 parteneriate încheiate cu entități de cercetare în vederea cooperării și implicării companiei în alte proiecte de cercetare de la nivel național/european pentru rezolvarea unor probleme comune de CDI, la nivelul aceluiași sector/domeniu economic
 • Atingerea unei cifre de afaceri la nivelul companiei de 4,173 mil. lei (la finalul anului 3 de durabilitate)

Echipa proiectului

Echipa de Cercetare-Dezvoltare a proiectului, la demararea proiectului este compusă din următorii experți: Director proiect, Asistent cercetare, Programator 1 și Analist sisteme informatice 1.

Informare și publicitate proiect

Până în prezent au fost derulate următoarele acțiuni de vizibilitate și promovare la nivelul proiectului:

 • Realizare rubrică dedicată promovării proiectului

Proiect cofinanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Toate drepturile rezervate © Omega Trust București 2017-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro

Romania - Ministerul Fondurilor Europene

Contact

OMEGA Trust SRL

Cosmin Măcăneață

Director de proiect SMIS 122088

Tel: +40722 812 812

E-mail: cosmin.macaneata@omega-trust.ro